AVÍS LEGAL

En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web www.abastserveis.cat propietat d’ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS, la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

El lloc web www.abastserveis.cat ha estat creat i és titularitat d’ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS (d’ara endavant ABAST SERVEIS), amb CIF. J25788274

El domicili social d’ABAST SERVEIS queda establert, a l’efecte del present Avís Legal, al C/ Enric Pubill “Lo Parrano”, 13, 25005 de Lleida.

La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la www.abastserveis.cat per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE

La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per ABAST SERVEIS als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes d’ABAST SERVEIS, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre ABAST SERVEIS i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB www.abastserveis.cat

La utilització d’aquesta pàgina web, sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant ABAST SERVEIS, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. ABAST SERVEIS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre ABAST SERVEIS SOCIOSANITARISi els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (Aplicacions SMS i Extranet). En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement d’ABAST SERVEIS amb la major brevetat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen a ABAST.

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual d’ABAST SERVEIS o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a ABAST SERVEIS, o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’activitat d’ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud és obligació seva introduir dades exactes i verídiques, no responent ABAST SERVEIS, en cap cas, a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat d’aquestes.

ABAST SERVEIS no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d’aquest lloc web.

ABAST SERVEIS no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’ABAST SERVEIS, o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control d’ABAST SERVEIS, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ABAST SERVEIS hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ABAST SERVEIS no assumirà cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent o per lucre cessant. ABAST SERVEIS té dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés a conseqüència dels links establerts en aquesta, ABAST SERVEIS, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les que es tingui accés a conseqüència dels links establerts en aquesta.

Igualment, ABAST SERVEIS s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, ABAST SERVEIS podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, ABAST podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

ABAST SERVEIS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, ABAST SERVEIS es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions d’accés i utilització del web www.abastserveis.cat es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el que disposa altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Ens trobaràs a:

ABAST SERVEIS SOCIOSANITARIS

Enric Pubill “Lo Parrano”, 13

25005 Lleida

Telèfon 973 829 621

abast@abastserveis.cat